Opdrachtvoorwaarden montagewerkzaamheden Pvclifestyle.nl

1. Voor het effectief laten verlopen van de werkzaamheden dient de klant zorg te dragen voor een schone en gladde ondergrond.

2. De ruimte waar de PVC-vloer moet worden geplaatst dient leeg te zijn en vrij van derden, en eventuele obstakels.

3. Er dient altijd licht, stroom en water aanwezig te zijn, zodat de werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd.

4. Kamertemperatuur dient minimaal 18 graden Celcius te zijn bij het uitvoeren van de werkzaamheden.

5. Eventuele vloerverwarming dient uitgeschakeld te zijn gedurende de werkzaamheden.

6. Als de vloer geplaatst moet worden en de ondergrond geëgaliseerd moet worden, dan dient er een normale zandcement dekvloer aanwezig te zijn (geen tegels, plavuizen, anhydrietvloer of betonvloer).

7. In de normale offerte prijs voor montage is rekening gehouden met een egalisatie laag van 3mm op een zandcement dekvloer. Dient er meer egaline gebruikt te worden of is er sprake van een andere ondergrond, dan worden de kosten doorberekend aan de klant. De kosten hiervoor zijn € 50,- inclusief BTW.

8. Eventuele vloerverwarming dient volledig dichtgesmeerd (ter hoogte van de ondergrond) te zijn met een reparatiemortel (geen tegellijm). Pvclifestyle.nl smeert de vloerverwarming niet dicht, tenzij overeengekomen in offerte.

9. De vloerverwarming mag niet zijn gaan drijven tijdens het dichtsmeren. Hij dient volledig onder de dekvloer te liggen. Is dit helaas gebeurt, dan dient dit opgelost te worden door de vloerverwarmingsspecialist.

10. Test altijd minimaal 48 uur voordat wij starten, de werking van de vloerverwarming door, deze 24 uur volledig aan te zetten. Hierdoor test je eventuele lekkages en zet de vloer uit. Hierdoor ontstaan eventuele barsten in de vloer, maar dit is juist goed voor de lange termijn.

11. Pvclifestyle.nl voert de werkzaamheden altijd in de volgende volgorde uit: stofzuigen, primer, egaliseren, schuren, stofzuigen, inlijmen, monteren PVC vloer en als laatst het monteren van de plinten.

12. Na het egaliseren is het niet toegestaan om binnen 18 uur over de vloer te lopen.

13. Egaliseren betekent niet dat je vloer waterpas wordt. Het zorgt enkel ervoor dat kleine oneffenheden opgelost worden. Een vloer die niet al te vlak is zal dat ook niet worden met egaline.

14. Omdat een vloer niet waterpas is en alleen maar zorgt voor het wegnemen van kleine oneffenheden kan het gebeuren dat er kieren ontstaan tussen de vloer en de plinten. Dit ontstaat helaas door de ondergrond en niet door het egaliseren of de PVC-vloer.

15. Wij doen altijd ons best om de PVC-stroken strak tegen elkaar aan te leggen. Helaas kan het voorkomen dat er door omstandigheden (geen waterpas vloer, opstaande randjes, niet volledig recht stucwerk, verschil in stroken enz) naden ontstaan tussen de planken. Afwijkingen ter dikte van een bankpas zijn acceptabel.
Uiteraard proberen wij zoveel mogelijk middels een speciale vulpasta deze naden te vullen, zodat u er weinig van merkt.

16. De voorgelakte plinten zijn voorzien van een laag houtlak. Schilder deze altijd nogmaals over voor een langere levensduur.

17. Na montage dient het vloerverwarmingsprotocol gebruikt te worden.

18. Gebruik altijd één speciaal reinigingsmiddel voor de PVC-vloer.

19. Een PVC-vloer is helaas niet krasvrij. Voorzie stoelen, tafels enz. altijd van kras verminderende producten en zorg voor een goede schoonloop mat.

20. De PVC-vloer mag de eerste twee weken na montage niet gedweild worden i.v.m. het drogen van de lijm. De vloer lijkt na montage altijd dof, maar dit lost zich in der loop der weken vanzelf op.

21. Kan Pvclifestyle.nl door een van bovenstaande redenen de werkzaamheden niet uitvoeren of kunnen wij daardoor niet op de afgesproken dagen komen, dan wordt het verloren tijd doorberekend tegen het tarief van €65 per man uur.

22. Opnieuw plannen van de werkzaamheden gebeuren op basis van de mogelijkheden die Pvclifestyle.nl kan bieden.

Algemene voorwaarden voor overeenkomt koop op afstand en ondertekenen offertes.

Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
Aanvullende overeenkomt: een overeenkomst waarbij de klant van PVClifestyle.nl producten en/of diensten verwerft met een overeenkomst op afstand of via een offerte en deze zaken en/of diensten door de ondernemer worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en de ondernemer. Gedacht kan worden aan bijvoorbeeld “Vloerverwarming”.

Aflevering: het feitelijke afleveren/aanbieden van de aangekochte zaken en/of overeengekomen product/halffabricaten aan de
afnemer/klant/consument.

Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument/klant/afnemer gebruik kan maken van het wettelijke herroepingsrecht.
Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinde die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of
beroepsactiviteiten.

Bedrijf: een natuurlijk of niet natuurlijk personeel die handelt voor een bedrijf of als bedrijf.

Klant: consument of bedrijf

Offerte: Een formeel aanbod tot het sluiten van een overeenkomst, opgesteld op verzoek van een potentiële klant van PVClifestyle.nl. Een ondertekende offerte is rechtsgeldige overeenkomst zonder optie tot annuleren (onherroepelijk). Bij aanvaarding is consument verplicht tot een aanbetaling van 50% binnen 14 dagen tenzij anders overeengekomen.

Herroepingsrecht: de mogelijkheid van een consument om binnen de bedenktijd van 14 dagen af te zien van de overeenkomst op afstand. Let op! Geldt niet voor een ondertekende offerte. Deze is direct juridisch bindend naar ondertekenen.

Ondervloer/ondergrond: de bestaande ondergrond waarop het werk moet worden uitgevoerd.

Oplevering: het gebruiksklaar, zoals overeengekomen, ter beschikking stellen van de verkochten zaken en/of diensten.

Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen PVClifestyle.nl en klant wordt gesloten direct via de website, zonder direct tussenkomst van een medewerker van PVClifestyle.nl (producten aangekocht via de webshop).

Tussenvloer: het materiaal dat wordt gebruikt tussen de ondervloer en de PVC vloer. Reparatie van de ondervloer/grond valt hier niet onder.
Egaliseren wel!

Buiten de verkoopruimte gesloten overeenkomst: een overeenkomst/offerte die met een consument is afgesloten, anders dan in de verkoopruimte van PVClifestyle.nl (bijvoorbeeld: bij de consument thuis).

Artikel 2 - Gegevens van PVClifestyle.nl

Naam: Edskes PVClifestyle
Vestigingsadres: Van Dijkhuizenstraat 61b, 3864DT, Nijkerkerveen
Bezoekadres: Vrouwenweg 1c, 3864HA, Nijkerkerveen
E-mail: info@pvclifestyle.nl
KVK-nummer:74584693
BTW-nummer: NL002423603B36

Artikel 3 - Offertes

1. Alle offertes zijn t/m 14 dagen na offertedatum geldig tenzij anders overeengekomen. Ze zijn gebaseerd op de door de afnemer verstrekte gegevens, tekeningen. De afnemer dient zich bij PVClifestyle.nl te informeren over de situatie bij hem, feiten en relevante omstandigheden die de uitvoering van de overeenkomst kunnen beïnvloeden. Bij een PVC vloer houdt PVClifestyle.nl rekening met de oppervlakte van de ruimste lengte- en breedtematen in de ruimste zin. Daarbij wordt rekening gehouden met verpakkingseenheden zoals deze door de
leverancier worden aangeleverd + bijbehorend snijverlies van max 10%. 

2. De offerte dient een volledige omschrijving te bevatten van de producten en eventueel geleverde diensten.

3. De offerte vermeld een totale kooprijs, levertijd, de betalingscondities en de risico’s voor zowel PVClifestyle als de klant.

4. De offerte vermeldt als er sprake is van bijkomende kosten zoals vracht-, leverings-, betaal-, of andere kosten.

5. De niet benoemde producten of werkzaamheden vallen buiten de offerte en afgesproken prijs. Deze worden naderhand toegevoegd en doorberekend.

6. De klant moet zorgen dat PVClifestyle.nl de werkzaamheden of levering van de producten goed kan uitvoeren.

7. Een offerte is vrijblijvend voor de klant binnen 30 km van de Van Dijkhuizenstraat 61B of digitaal aangevraagd. Buiten deze afstand kost een offerte €50, tenzij anders overeengekomen. 

Artikel 4 - Overeenkomsten (voor overeenkomsten digitaal zie Art.18 )

Aanbetaling
1. PVClifestyle.nl mag bij een overeenkomst een aanbetaling vragen ter hoogte van 50% van de totale som inclusief BTW.

2. Uitgezonder is verkoop op afstand. Hiervoor gelden geen maximale aanbetalingspercentages

Prijswijzigingen
1. Prijsverhogen worden altijd aan zakelijke afnemers doorberekend.

2. Prijsverhogingen bij consumenten is niet mogelijk, maar voor levering geldt:
a. Prijsverhoging door BTW verhogingen en andere wettelijke maatregelen worden altijd doorberekend.
b. Andere prijsverhogingen binnen 12 weken na het sluiten van de overeenkomst of offerte mogen niet worden doorgerekend
c. Andere prijsverhogingen na 12 weken na het sluiten van de overeenkomst of offerte worden doorberekend als dit is afgesproken. PVClifestyle.nl moet op de overeenkomst of offerte aangeven waarom er een prijsverhoging kan worden doorgevoerd.

3. Prijsverlagingen na het sluiten van de overeenkomst of offerte (opruimingen, showroommodellen, acties of kortingen) geven de afnemer geen recht op prijsvermindering.

Overige bepalingen
4. PVClifestyle.nl blijft eigenaar van de verkochte producten tot de afnemer de gehele prijs volledig heeft voldaan. De afnemer is verplicht zorgvuldig om te gaan met de producten.

5. PVClifestyle.nl mag zonder ingebrekestelling de overeenkomst geheel ontbinden bij faillissement, surseance van betaling of wettelijke schuldsanering van de klant.

6. Bij een zakelijke overeenkomst mag PVClifestyle.nl voldoende zekerheid vragen voor het nakomen van de betaling.

7. PVClifestyle hoeft nooit een schadevergoeding te betalen dan dat in deze voorwaarden uitdrukkelijk zijn geregeld. PVClifestyle.nl  hoeft andere directe of indirecte schade, waaronder begrepen schade van derden, winstderving en dergelijke, niet te vergoeden.

8. PVClifestyle rekent mogelijk voorrijkosten. Deze zijn altijd opgenomen in de overeenkomst/offerte.

9. De niet benoemde producten of werkzaamheden vallen buiten de offerte en afgesproken prijs. Deze worden naderhand toegevoegd en berekend.

Artikel 5 - Levertijd

1. De levertijd is de afgesproken tijd waarbinnen het werk moet zijn verricht of de producten moeten zijn geleverd. De levertijd is vast tenzij in de overeenkomst een vermoedelijke levertijd is afgesproken. Spreken wij geen levertijd af? Dan is de levertijd 30 dagen.

2. Als de vermoedelijke levertijd of de afgesproken levertijd niet wordt gehaald, dan krijgt PVCLifestyle.nl een extra termijn. Deze termijn is 30 dagen.

3. Bij overschrijding van de extra termijn of de vaste afgesproken levertijd mag de klant de overeenkomst verbreken.

4. Bij overschrijding van de levertijd is PVCLifestyle.nl niet aansprakelijk voor enige vorm van gevolgschade.

5. Als er is afgesproken dat er na de mededeling van de consument moet worden besteld, dan geldt de leveringstermijn vanaf moment van afroep.

6. De levertijd gaat in algemene zin pas in op moment van ontvangst aanbetaling, tenzij anders overeengekomen.

Artikel 6 - Rechten en plichten PVClifestyle.nl

1. PVClifestyle.nl levert de product in hoge kwaliteit en zoals afgesproken in de overeenkomst. De werkzaamheden worden uitgevoerd zoals afgesproken.

2. PVClifestyle.nl houdt zich bij levering van de producten en diensten aan de wettelijke voorschriften.

3. PVClifestyle.nl wijst de afnemer tijdig voor het sluiten van de overeenkomt erop dat de afnemer zorgt voor geschiktheid van de plaats waar de werkzaamheden worden uitgevoerd.
a. Als PVClifestyle.nl hier niet op wijst, dan is PVClifestyle.nl verantwoordelijk voor de gevolg schade van de consument (niet bij de zakelijke markt)
b. Als de consument de geschiktheid niet realiseert, dan rekent PVClifestyle.nl de extra manuren en/of verloren tijd door tegen een tarief van €65,- per uur per medewerker.

4. PVClifestyle.nl wijst de klant ook op: Onjuistheden in de opdracht of opgedragen werkzaamheden (bijvoorbeeld: klant geeft aan dat de ondergrond op grond-cement was, maar het zijn plavuizen).

5. PVClifestyle.nl geeft aan als bijzonder hulpmiddelen nodig zijn (zoals een kraan of lift). Partijen spreken af voor wiens rekening en risico het gebruik van deze hulpmiddelen is. Is er niks afgesproken? Dan zijn de kosten voor PVClifestyle.nl.

6. PVClifestyle.nl zet na de start van de werkzaamheden het werk voort in een normaal tempo.

7. PVClifestyle.nl zorgt ervoor dat de werkzaamheden worden uitgevoerd door vakkundige personen en kwalitatieve machines.

8. Als het werk wordt vertraagd door omstandigheden van de consument, dan wordt de levertijd verlengd.

9. Meerwerk of sloopwerk wordt achteraf doorberekend tegen een prijs van €65,- per uur per medewerker + materiaalkosten.

Artikel 7 – Rechten en plichten van de afnemer

1. De klant zorgt dat de ondernemer de producten kan leveren en het werk kan verrichten.

2. De klant zorgt dat Pvclifestyle.nl tijdig de voor de werkzaamheden benodigde goedkeuringen heeft (vergunningen, ontheffingen enz.). Gevolg schade en onbenutte arbeidsuren zijn voor rekening van de klant.

3. De klant zorgt dat Pvclifestyle.nl belangrijke aanvullende gegevens heeft (plaats en ligging van de leidingen). Schade bij niet juist informeren Pvclifestyle.nl zijn voor rekening klant.

4. De klant zorgt ervoor dat de plaats waar gewerkt wordt daarvoor geschikt is, zoals: a. Vloeren vrij zijn van kalk, cement- en vuilresten en losse gedeeltes
b. Gaten in de vloer zijn opgevuld (ondergrond).
c. Er is voldaan aan bouwkundige en installatievoorschriften
d. Er elektriciteit, verwarming, stromend water en voldoende ventilatie aanwezig is.

Zorgt de klant daar niet voor, dan is iedere vorm van schade aan de klant zelf en Pvclifestyle.nl voor rekening van de klant.

5. De afnemer draagt het risico voor schade aan:
a. Onjuistheden in de opgedragen werkzaamheden
b. Onjuistheden in de klant zijn verlangde constructies en werkwijze
c. Gebreken aan de (on)roerende zaak waaraan het werk wordt gedaan

6. De klant zorgt ervoor dat Pvclifestyle.nl op de hoogte is voor het gebruik van bijzondere producten. Is Pvclifestyle.nl niet van tevoren ingelicht, dan zijn de kosten voor de klant.

7. De klant zorgt ervoor dat door derden uit te voeren werkzaamheden en/of leveringen tijdig en goed gebeuren, zodat de uitvoering van het werk daarvan geen vertraging krijgt. Als er toch vertraging ontstaat, dan meldt de klant dat tijdig aan Pvclifestyle.nl. Gebeurt het niet, dan wordt arbeid doorbelast aan de klant.

8. De klant zorgt ervoor dat in de ruimte waar de werkzaamheden plaatsvinden geen andere werkzaamheden worden verricht of nog niet gereed zijn (nog niet gedroogde wanden bij verven enz.). Is het niet geregeld door de klant, dan is Pvclifestyle.nl niet aansprakelijk voor schade van de werkzaamheden. Kan Pvclifestyle.nl geen werkzaamheden uitvoeren hierdoor, dan zijn de arbeidskosten voor de klant.

9. De klant zorgt voor een juiste luchtvochtigheid en juist uitvoeren van het vloerverwarmingsprotocol.
a. Het niet uitvoeren van artikel 7 lid 9 geeft Pvclifestyle.nl recht op het later uitvoeren van de werkzaamheden

10. De klant zorgt ervoor dat de plaats van aflevering goed bereikbaar en tijdig bereikbaar is.

11. Als de start of voortgang van het werk vertraagt door omstandigheden, zoals benoemd in dit artikel, dan moet de klant alle schade van de ondernemer vergoeden.

12. De klant die tegen het uitdrukkelijke advies van Pvclifestyle.nl toch wil dat er bepaalde werkzaamheden worden verricht, is als klant zelf aansprakelijk voor hierdoor ontstane schade. 

Artikel 8 – Opslag van producten

1. Als de klant de producten niet in ontvangst neemt op de leverdatum, dan doet Pvclifestyle.nl een redelijke tweede poging binnen 5 werkdagen. Pvclifestyle.nl rekent €150 als de klant de spullen ook niet de tweede keer in ontvangst neemt.

2. Na de tweede levering dient de klant zelfstandig de goederen te vervoeren.

3. Na 4 maanden heeft Pvclifestyle.nl het recht om de goederen te vernietigen zonder teruggaaf van aanbetaling/volledige betaling.

4. Ieder risico van brand en beschadiging tot levering is voor Pvclifestyle.nl. Eenmaal afgeleverd valt het risico bij de klant.

Artikel 9 – Vervoer en beschadiging bij aflevering

1. Het vervoer van de producten is bij de prijs inbegrepen of is apart vermeld op de overeenkomst/offerte.

2. Pvclifestyle.nl draagt het risico van beschadiging en verlies bij vervoer.

3. Als bij levering beschadigingen worden vastgesteld, dan moet de klant dit op het afleverbewijs vermelden.

4. Als er geen gelegenheid is tot controle van eventuele beschadigingen, dan dient de klant dat te vermelden op het afleverbewijs.

5. Het risico gaat over van Pvclifestyle.nl naar de klant na afleveren goederen.

6. Producten worden pas geleverd als er minimaal een aanbetaling van 50% is gedaan.

Artikel 10 – Betaling van de koopprijs

Koop en verkoop
1. Betaling gebeurt altijd per pin of banktransactie. Pvclifestyle.nl neemt geen contant aan.

2. De algemene betalingsconditie is betaling bij aflevering, ook als er aanneming van werk in de overeenkomst is begrepen.

3. Een andere betalingsconditie afspreken mag in overleg met de klant en Pvclifestyle.nl, maar altijd met een minimum van 50% vooraf.

4. Het totale factuurbedrag dient altijd 14 dagen na aflevering en/of oplevering van de diensten zijn betaald, tenzij anders is afgesproken.

Aanneming van werk (diensten)
5. Diensten worden net als producten vooraf betaald.

6. Een andere betalingsconditie voor de diensten mag worden afgesproken tussen de klant en Pvclifestyle.nl.

Niet-tijdig betalen
7. Als de klant niet tijdig betaald, dan stuurt Pvclifestyle.nl na 14 dagen eerst een herinnering met een verzoek om binnen 14 dagen alsnog te betalen en wijst de klant op de gevolgen als er niet word betaald.

8. Na de herinnering mag Pvclifestyle.nl zonder ingebrekestelling het verschuldigde invorderen. De daaraan verbonden (incasso)kosten zijn voor rekening van de klant.

Opschorten betaling
9. De klant mag alleen bij klachten alleen dat deel van de factuur inhouden dat in verhouding tot de inhoud en ernst van de klacht staat. Pvclifestyle.nl mag dit gedeelte vervolgens niet invorderen. Het restant dient wel conform de betalingstermijn van 14 dagen worden betaald.

Artikel 11 – Annulering

1. Als de klant annuleert, is hij een schadevergoeding verschuldigd ter hoogte van 50% van de oorspronkelijke order.

2. De bedragen zijn vastgesteld op 50%, tenzij Pvclifestyle.nl kan aantonen dat de schade hoger zijn dan 50% van de totale som.

3. Een annulering geschiedt schriftelijk. Een mondelinge annulering is ook rechtsgeldig, maar niet te bewijzen.

4. De consument hoeft bij een aankoop via de webshop geen annuleringskosten te betalen als hij gebruik maakt van het herroepingsrecht.

Artikel 12 – Extra kosten, meerwerk en/of minderwerk

Kosten die ontstaan, omdat de klant in gebreke is gebleven de uitvoering of voortgang van het werk mogelijk te maken, komen voor rekening van de afnemer. Meerwerk wordt verrekend. Onder meewerk wordt o.a. verstaan: alle werkzaamheden en leveranties, die niet in de overeenkomst/offerte zijn begrepen en die door die klant aanvullend worden verlangd.

Artikel 13 – Onuitvoerbaarheid overeenkomst door overmacht

1. Als het nakomen van de overeenkomst tijdelijk niet mogelijk is door een situatie die niet aan Pvclifestyle.nl of de klant kan worden toegerekend, dan is de wederpartij voor die periode van zijn verplichtingen ontheven.

2. Bij het niet kunnen nakomen van de overeenkomst zoeken beide partijen een redelijk alternatief voor het nakomen van de overeenkomst.

Artikel 14 – Conformiteit en garantie

1. Het product moet die eigenschappen bezitten die een consument op grond van de offerte/overeenkomst mag verwachten (conformiteit). Wordt niet aan deze verwachting voldaan, dan heeft de consument recht op reparatie, vervanging, ontbinding of prijsvermindering.

2. Pvclifestyle.nl geeft 2 jaar garantie op arbeid.

3. Pvclifestyle.nl houdt zich aan de fabrieksgarantie van de leveranciers.

4. De klant moet volgens de wet, de schade zoveel mogelijk beperken.

5. Ook na afloop van de tweejarige garantie of fabrieksgarantie kan een consument nog rechten hebben op grond van de wet. Pvclifestyle.nl kan zich niet beroepen op het aflopen van deze garantie.

6. Als de fabrikant van de producten een verdergaande garantie geeft aan Pvclifestyle.nl, geldt deze garantie ook voor de klant.

7. Garantiebepalingen zijn alleen van kracht bij het met de bestemming corresponderend gebruik, van de geleverde producten of van het uitgevoerde werk, of bij bijzonder gebruik als dat is afgesproken.

8. De klant moet zich als een goede klant gedragen. Daaronder wordt onder andere verstaan dat het product goed en afdoende wordt onderhouden, behandeld en gebruikt.

9. Afwijkingen in kleur, slijtvastheid, structuur enz. kunnen het recht op garantie en/of schadevergoeding beperken of uitsluiten. Dit is het geval als de afwijking uit vaktechnisch oogpunt aanvaardbaar zijn volgens de geldende, gebruikelijke normen of handels gebruiken.

10. Uitgezonderd is normale slijtage

Artikel 15 – Aansprakelijkheid

Pvclifestyle.nl is niet aansprakelijk voor schade door oorzaken die hij niet kende of zou moeten kennen, behalve als hij aansprakelijk is volgens de wet of als anders tussen partijen is afgesproken. Die oorzaken zijn onder andere:

a. Het ontstaan van krimpnaden en/of haarscheurtjes als gevolg van het geleidelijk verlies van bouwvocht na nieuwbouw of verbouw.
b. Het ontstaan van verkleuring, krimpnaden en/of haarscheurtjes door de directe inwerking van warmtebronnen zoals zon, CV-leidingen en haarden;
c. Een te hoog of te laag luchtvochtigheidspercentage in de betreffende ruimte en omliggende ruimten of een extreme verandering daarin.
d. Een onjuiste samenstelling van de tussen- en/of ondervloer als deze niet door Pvclifestyle.nl is aangebracht.
e. Het niet blijvend droog zijn van de vloer, mits Pvclifestyle.nl heeft gemeten en het resultaat daarvan voldoende was.

Artikel 16 – Klachten en schade

1. Klachten over de producten of uitvoering van de overeenkomst dienen schriftelijk, volledig en duidelijk vermeld te worden aan Pvclifestyle.nl.

2. Klant dienen binnen 14 dagen na ontstaan klacht een melding te doen.

3. Als binnen 14 dagen na (op)levering geen melding door Pvclifestyle.nl is ontvangen, dan wordt aangenomen dat de producten onbeschadigd zijn geleverd en/of dat er geen schade door de ondernemer is veroorzaakt.

4. Bij schade geeft de klant Pvclifestyle.nl de mogelijkheid om de door ons aangerichte schade te inspecteren, taxeren ten behoeve van de aansprakelijkheidsverzekering. Ook verleent de klant medewerking aan reparatie door of namens Pvclifestyle.nl.

5. Niet tijdig indienen van de klacht heeft tot gevolg dat de klant zijn rechten op dit gebied verliest.

Artikel 17 - Overeenkomst op afstand

A- De overeenkomst
1. Als de consument het aanbod digitaal/elektronische aanvaard, bevestigd Pvclifestyle.nl direct langs elektronische weg de ontvangst daarvan. Zolang dit nog niet is gebeurd, kan de consument de overeenkomst ontbinden. Let op! Dit geldt voor aankopen via de webshop en niet voor aankopen via een offerte.

2. Als de overeenkomst elektronisch tot stand komt, zorgt Pvclifestyle.nl dat dit technisch en organisatorisch veilig gebeurt.

3.Pvclifestyle.nl stuurt uiterlijk bij levering de volgende gegevens mee:
a. Het bezoekadres van Pvclifestyle.nl, zodat de klant weet waar hij terecht kan met klachten, vragen en problemen.
b. De voorwaarden waaronder en hoe de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken en wat is uitgesloten hiervan.
c. Informatie over garanties, services en aanvullende diensten.
d. De prijs van het product(en) en/of diensten inclusief belasting, wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst.

B- Herroepingsrecht
1. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product al dan niet gecombineerd met een dienst gedurende de bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. Pvclifestyle.nl mag de klant vragen naar de reden van herroeping, maar hem niet verplichten die op te geven.

2. De bedenktijd gaat in vanaf het moment van afleveren aan de consument.

C- Verplichtingen van de consument tijden de bedenktijd
1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product alleen zodanig uitpakken of gebruiken als nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. De consument mag het product hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.

2. Als de consument verder gaat dan omschreven in Artikel 17 lid C1, dan kan het product niet geretourneerd worden.

D- Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan
1. Als de consument-gebruik maakt van het herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktijd via de mail of op een andere manier schriftelijk aan Pvclifestyle.nl.

2. Binnen 14 dagen vanaf de dag dat de melding voor het retoursturen is gemaakt, zendt de consument het product terug. Is het product niet verstuurd binnen 14 dagen? Dan verloop het herroepingsrecht.

3. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, in originele verpakking en conform de instructies die Pvclifestyle.nl meegeeft.

4. Het risico en de bewijslijst voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht licht bij de consument.

5. De consument betaalt de kosten voor het retourneren.

E- Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping
1. Als de ondernemer herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst direct een ontvangstbevestiging.

2. Pvclifestyle.nl maakt het volledige bedrag binnen 14 dagen over, mits spullen ontvangen in juiste toestand.

F- Uitsluiting herroepingsrecht
1. De consument kan geen gebruik van het herroepingsrecht bij Pvclifestyle.nl als:
a. Dienstenovereenkomsten, reeds is begonnen.
b. Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten.
c. Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere
producten.
d. Producten die speciaal (bijvoorbeeld op maat) voor de klant besteld zijn.

Artikel 18 - Nederlands recht

Alle overeenkomsten, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, zijn
onderworpen aan Nederlands recht.